เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การวัด การชั่ง และการตวง
โพสโดย
แตงโม
ชื่อเรื่อง           รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง การวัด การชั่ง และการตวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย         นางเตือนใจ  ครองญาติ
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ    2560
 
บทคัดย่อ
 
             รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง การวัด การชั่ง และการตวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์ 80/80   (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 11 แผน เวลา 11 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย 3 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  3) แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ  จำนวน 20 ข้อ  เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจนมีประสิทธิภาพ  และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  และค่าที t - test
 
สรุปผลการวิจัย  พบว่า
              1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ โดยรวมเท่ากับ 93.26/87.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1    
              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัด การชั่ง และการตวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
              3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติกิจกรรม การเรียนการสอน ด้านเนื้อหา และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67 , 4.63 , 4.51) ส่วนด้านการวัดและประเมินผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.37) ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานข้อที่ 3 
 

โพสโดย : แตงโม
IP : 223.24.144.48
โพสเมื่อวันที่ : 07 ส.ค. 2561,20:58 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: