ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด (อ่าน 79) 26 มี.ค. 61
0ตัวอย่างโครงการเสนอเข้าร่างข้อบัญญัติปี62 (อ่าน 88) 19 มี.ค. 61
ตัวอย่างโครงการนำเสนอเข้าร่างข้อบัญญัติปี62 (อ่าน 107) 16 มี.ค. 61
แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 189) 23 ม.ค. 61
คำสั่ง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบ (อ่าน 205) 12 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) รักษาราชการแทน (อ่าน 216) 12 ม.ค. 61
แผนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ในเอกสารภายใน (อ่าน 243) 01 พ.ย. 60
Update รายชื่อนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย 2/2560 ดาวน์โหลดได้ในเอกสารภายใน (อ่าน 265) 01 พ.ย. 60
คู่มือนักเรียน (อ่าน 667) 02 ก.พ. 59