เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
บวก ลบ หรรษา
โพสโดย
แตงโม
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  “บวก ลบ หรรษา” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อผู้วิจัย         นางสาวมณฑา  ชูเสือหึง
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ    2560
บทคัดย่อ
            การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  “บวก ลบ หรรษา” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  “บวก ลบ หรรษา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์ 80/80  (2)
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “บวก ลบ
หรรษา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ (3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 35 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธี
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย (1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 3
 เล่ม  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน เวลา 14 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา”  มีข้อคำถามจำนวน 12
ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้ง 4 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการ
ทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test dependent)
 
 
 
 
 
ผลการศึกษาพบว่า
  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.09/81.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา”  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา”  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.67)

โพสโดย : แตงโม
IP : 1.47.103.70
โพสเมื่อวันที่ : 06 ก.พ. 2562,21:47 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: