คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก นาควิจิตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : เทศบาลวังชมภู
เบอร์โทร : 089-9609627
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ จันทร์ละมุด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : รองนายกอบต. วังชมภู
เบอร์โทร : 089-5333089
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ปิ่นอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กำนันตำบลห้วยสะแก
เบอร์โทร : 089-9577062
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : รองนายกเทศบาลตำบลวังชมภู
เบอร์โทร : 084-2333586
ชื่อ-นามสกุล : นางเนตรนาภา ศรีแห่งโครตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 081-2815177
ชื่อ-นามสกุล : นายจอม สายคำพา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทร : 081-9532010
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ นาควิจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : สท
เบอร์โทร : 081-9721740
ชื่อ-นามสกุล : นายพิรุณ โฉมอุปฮาด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ปลัดอบต.วังชมภู
เบอร์โทร : 086-2144831
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ธร บุญสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : กำนันตำบลนายม
เบอร์โทร : 087-2045506
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ พิมพูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทร : 081-5969834
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญานิษ คงศรีไพร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
เบอร์โทร : 089-5623648
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง เชื้อสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
เบอร์โทร : 084-577-1820