ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชรี คงวุธ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

วรัญญา ทองมหา
ครู คศ.1

Mrs. Ruth De Leon Letera
ครูต่างชาติ

Mr.Denis L. Alvarida
ครูต่างชาติ

Mr.Denie Mar L. Nunez
ครูต่างชาติ

นางสาวรสสุคนธ์ เซ่เล้า
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประกายเเก้ว บุญมี
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิลาวัลย์ วันนะ
ครูอัตราจ้าง