กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชรี คงวุธ
ครู คศ.2

วรัญญา ทองมหา
ครู คศ.1

นางสาวอาทิตยา พัฒนศร
ผู้ช่วยครู

Mrs. Ruth De Leon Letera
ครูต่างชาติ

Miss.Tong yu

Mr.Real Aranas Gumanoy