กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสุจจิต อินวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจันทเวศ ดอกไม้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจรียาพร บุญญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรนุช กระทู้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศศิธร จำปาวงษ์
ครู คศ.2

นายสมคะเน แสงจำปา
ครู

นางสาวยุวภา จันสีดา
ครู