ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบัญชา  อเนกะเวียง
ครู

นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
ครู

นายธานินท์ ทองคำสุก
ครู คศ.1