กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสมฤดี แสงมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบัญชา  อเนกะเวียง
ครู

นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
ครู