กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกชัย  ปานนูน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภานุมาศ แสงเขตกิจ
ผู้ช่วยครู