ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกชัย  ปานนูน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนตรี สีนาค
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภานุมาศ แสงเขตกิจ
ครู คศ.1

นางสาวสุวนันท์ วงมงคล
ครูอัตราจ้าง