ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสัญญา วงศ์จันทรื
ครู คศ.2

ทินกร พิมพ์สิงห์
ครู คศ.3

นายสมชาย สายมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรนภา คำพิสมัย
ครูผู้ช่วย

นายจิติยากร มหันต์
ครูผู้ช่วย