กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชนี ปราชญ์ตานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย สายมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรินทิพย์ มุกดาลอย
ครู คศ.2

นางกนกวรรณ  พรหมเศรณี
ครูชำนาญการพิเศษ

ทินกร พิมพ์สิงห์
ครู คศ.3