ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธิดา ปัญญาศุภโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วง
ครู คศ.2

นายวิทวัส ดวงภุมเมศ
ครู คศ.2

นางสาวมณัญญา พรินทรากุล
ครู

นางสาวจิราพร มากน้อย
ครู

นางจีรวรรณ ปานนูน
ครู คศ.2

จิดาภา กุดกังวล
ครู คศ.1

สุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ครู คศ.3

นายสมคะเน แสงจำปา
ครู คศ.3

นางสาวยุวภา จันสีดา
ครู คศ.3

นายวีระพงษ์ สุดทำ
ครูผู้ช่วย

นายอนิรุทธ์ เอี่ยมชัย
ครูอัตราจ้าง