กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธิดา ปัญญาศุภโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปราการ ดวงอุปะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัส ดวงภุมเมศ
ครู คศ.2

นางสาวมณัญญา พรินทรากุล
ครู

นางสาวจิราพร มากน้อย
ครู

นางจีรวรรณ ปานนูน
ครู คศ.2

จิดาภา กุดกังวล
ครู คศ.1