ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกรรณิการณ์ นิธิศนากุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแสงเดือน  พิมพ์เสนา
ครูชำนาญการ

นางสาวธิวดี สีทองคำ
ครูชำนาญการ