คณะผู้บริหาร

ดร.นันท์นภัส บุญยอด
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยวุฒิ แสงมณี
ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปณิชา จันสีดา
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วง
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายเอกชัย ปานนูน
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาววรัญญา ทองมหา
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงบประมาณ