ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รวมเล่มคู่มือ COVID-2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 1260
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.37 KB 899
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 852
แบบขออนุมัติยืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 911
เกณฑ์การประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 985
รายชื่อกรอกคะแนน 2-2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 213.49 KB 1117
แบบเยี่ยมบ้าน-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 257.62 KB 1028
การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองจุดเน้น คสช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 1083
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_ENG Version_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 1142
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 1142
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 1113
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 1186
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 1019
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 959
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 1224
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้ 62-64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 929
โครงสร้าง ม.ปลาย-เดิม- 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 80.62 KB 847
โครงสร้าง-เดิม- ม.ต้น 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58.53 KB 987
คู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ล่าสุด2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 876
คู่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ล่าสุด 2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 609.4 KB 1167
คำสั่งยกเลิก คอม การงาน วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.67 KB 927
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร 1239/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.64 KB 913
การงานอาชีพ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 796.2 KB 1081
คณิตศาสตร์ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 514.21 KB 1006
หลักสูตรภาษาไทย 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 403.88 KB 1162
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 699.01 KB 1181
หลักสูตรศิลป RAR Archive ขนาดไฟล์ 744.74 KB 1035
หลักสูตรสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 471.25 KB 1260
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 1137
หลักสูตรสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 661.17 KB 1276