ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 33548
แบบขออนุมัติยืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 246755
เกณฑ์การประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 246978
รายชื่อกรอกคะแนน 2-2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 213.49 KB 247311
แบบเยี่ยมบ้าน-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 257.62 KB 247005
การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองจุดเน้น คสช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 247083
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_ENG Version_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 246983
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 246992
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 246970
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 246963
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 246971
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 247062
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 246963
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้ 62-64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 247066
โครงสร้าง ม.ปลาย-เดิม- 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 80.62 KB 247085
โครงสร้าง-เดิม- ม.ต้น 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58.53 KB 247038
คู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ล่าสุด2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 246989
คู่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ล่าสุด 2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 609.4 KB 246962
คำสั่งยกเลิก คอม การงาน วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.67 KB 246958
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร 1239/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.64 KB 246962
การงานอาชีพ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 796.2 KB 246972
คณิตศาสตร์ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 514.21 KB 246971
หลักสูตรภาษาไทย 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 403.88 KB 246973
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 699.01 KB 247001
หลักสูตรศิลป RAR Archive ขนาดไฟล์ 744.74 KB 246966
หลักสูตรสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 471.25 KB 246972
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 246975
หลักสูตรสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 661.17 KB 246982