ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                               วังชมภู วังชมภู วังชมภู                แหล่งเรียนรู้สถานการศึกษา
                                               ร่วมสรรสร้างแนวทางพัฒนา         เยาวชนมีค่าน่ายินดี
                                               มีระเบียบวินัย ใจซื่อสัตย์              มัธยัสถ์ มารยาทงามสมศักดิ์ศรี
                                               เก่งวิชา การกีฬา สามัคคี              เราน้องพี่ ว.ภ. ไม่ท้อใจ
                                               น้ำเงินชมภู อยู่นำหน้า                  พวกเรากล้าประจันไม่หวั่นไหว
                                               คุณธรรม ความดี มีน้ำใจ               สร้างชาติไทย คือ ความหวัง วังชมภู วังชมภู วังชมภู