ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์   "มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการดโดยใช้เทคโนโลยี ยึดมั่น
หลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้เรียนมีคุณธรรม นำสู่ความเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา          ปํญฺญฺา    โลกสฺมิ   ปชฺโชโต  หมายถึง  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

คำขวัญของโรงเรียน      วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

เอกลักษณ์        "กิจกรรมดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม" 

อัตลักษณ์         "มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้"

 

ปณิธาน          มุ่งพัฒนานักเรียนเป็นคนดีสู่สังคม