ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ย. 60 สอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
24 พ.ย. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
23 พ.ย. 60 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่งานวัดผล
20 พ.ย. 60 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระ รายงานผลการนิเทศที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
20 พ.ย. 60 ถึง 22 พ.ย. 60 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
16 พ.ย. 60 ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คร้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่ห้องฝ่ายบุคคล
15 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นิเทศโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
14 พ.ย. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
14 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
13 พ.ย. 60 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่งานวัดผล
10 พ.ย. 60 ครูประจำวิชาส่งโครงการสอนทุกรายวิชาที่สอนและแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา รายละเอียดแนบ
ครูประจำวิชาส่งโครงการสอนทุกรายวิชาที่สอนและแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา  ที่ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่ย่างน้อย 1 แผนการจัดการเรียนรู้ และครูประจำวิชา ภาษาไทย คณิตศาาตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้สอดแทรกข้อสอบ O-NET ในแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา (เพิ่มวิชาสังคม สำหรรับครูที่สอนในระดับ ม.ปลาย) ที่ฝ่ายวิชาการ
09 พ.ย. 60 สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี โทร และชั้นเอก
06 พ.ย. 60 ถึง 10 พ.ย. 60 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1