ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 มิ.ย. 61 ถึง 08 มิ.ย. 61 หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ของครูภายในกลุ่มสาระฯและรายงานผลการนิเทศที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
04 มิ.ย. 61 ประกาศผลสอบแหก้ตัวครั้งที่ 2
01 มิ.ย. 61 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
28 พ.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2
25 พ.ค. 61 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
24 พ.ค. 61 ส่งโครงการสอนทุกรหัสวิชา แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา , ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบีบนภาคเรียนที่ 1/2561
16 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61 นักเรียนเก่าลงทะเบียนสอบแก้ตัวแลเะสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
10 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 ปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
09 พ.ค. 61 ประชุมข้าราชการคครูและบุคลากรทางการศึกษา