คณะผู้บริหาร

นางสาวนันท์นภัส บุญยอด
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยวุฒิ แสงมณี
ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการ

นางลัดดาวัลย์ ทองแกมนาก
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางชลลดา ชำนาญกิจ
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางศรินทิพย์ มุกดาลอย
ผู้ช่วยฝ่ายภาคีและเครือข่าย

นายสมชาย สายมี
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวแสงเดือน พิมพ์เสนา
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงบประมาณ