ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองจุดเน้น คสช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 6
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_ENG Version_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 4
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 5
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 4
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 8
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 6
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 6
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 5
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้ 62-64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 15
โครงสร้าง ม.ปลาย-เดิม- 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 80.62 KB 5
โครงสร้าง-เดิม- ม.ต้น 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58.53 KB 7
คู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ล่าสุด2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 14
คู่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ล่าสุด 2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 609.4 KB 5
คำสั่งยกเลิก คอม การงาน วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.67 KB 4
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร 1239/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.64 KB 3
การงานอาชีพ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 796.2 KB 3
คณิตศาสตร์ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 514.21 KB 7
หลักสูตรภาษาไทย 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 403.88 KB 5
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 699.01 KB 29
หลักสูตรศิลป RAR Archive ขนาดไฟล์ 744.74 KB 10
หลักสูตรสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 471.25 KB 4
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 12
หลักสูตรสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 661.17 KB 5