ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกณฑ์การประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 221
รายชื่อกรอกคะแนน 2-2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 213.49 KB 539
แบบเยี่ยมบ้าน-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 257.62 KB 241
การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองจุดเน้น คสช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 300
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_ENG Version_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 217
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 228
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 218
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 212
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 219
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 313
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 217
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้ 62-64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 308
โครงสร้าง ม.ปลาย-เดิม- 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 80.62 KB 319
โครงสร้าง-เดิม- ม.ต้น 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58.53 KB 290
คู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ล่าสุด2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 230
คู่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ล่าสุด 2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 609.4 KB 217
คำสั่งยกเลิก คอม การงาน วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.67 KB 212
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร 1239/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.64 KB 212
การงานอาชีพ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 796.2 KB 225
คณิตศาสตร์ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 514.21 KB 223
หลักสูตรภาษาไทย 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 403.88 KB 220
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 699.01 KB 251
หลักสูตรศิลป RAR Archive ขนาดไฟล์ 744.74 KB 219
หลักสูตรสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 471.25 KB 215
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 229
หลักสูตรสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 661.17 KB 233